Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Сатурн

Гост · 16 · 24180

Неактивен Mортиша

  • Зарибен
  • *
    • Публикации: 416
  • Дзен
Сатурн
 Много астролози смятат, че Сатурн, често наричан “Лорд на Кармата”, представя ос-
новният кармичен проблем в живота на всеки индивид. Планетата Сатурн е получила наз-
ванието “Лорд на Кармата” не защото е единствен елемент в картата, който символизира
аспектът на личната карма, а защото положението и аспектите й показват къде ще срещнем
нашите най-характерни и концентрирани изпитания, а също и къде най-често изпитваме
болка и фрустрация. А понеже разпространената концепция за кармата е, че тя е негативна
и трудна, изпитанията на Сатурн се смятат от мнозина за идентични с действието на “кар-
12
мата”. Това, разбира се, е грубо опростяване, а също неправилна интерпретация на онова,
което в действителност е кармата. Много по-точно би могло да се каже, че в рождената кар-
та Сатурн (особено в съответствие с домовата му позиция и аспектите съвпад, квадратура и
опозиция) показва къде е концентрирана нашата “трудна” карма. Тези проблематични аспе-
кти на Сатурн показват кристализиращите се привични модели на мислене и действие, кои-
то възпрепятствуват протичането на творческата ни енергия. Такъв аспект може да покаже
минало неправилно използуване на талант или сила, които сега трябва да дисциплинираме и
пренасочим в конструктивни канали. Именно в тази област е необходима радикална корек-
ция на нашия подход или позиция. Такъв аспект (и това в по-малка степен може да се отна-
ся към квинконса, полуквадрата и полусекстила) поражда голяма енергия от своето вътре-
шно напрежение; и ние можем да използуваме тази енергия, за да развиваме по-голямо съз-
нание и творчество. Сатурн е планета на формата и структурата и често разбираме, че на
планетата, която е в точен аспект със Сатурн трябва да придадем нова форма на изразяване.
 Но Сатурн не е единствен показател на препятствията в картата, с които трябва да се
справяме в този живот. Почти всеки прекален акцент, съществен недостатък или особено
напрегната конфигурация – независимо какви планети са въвлечени в нея – може да посоч-
ва важна потребност в растежа и развитието. Основното нещо, което трябва да се осъзнае е
това, че животът е изпълнен със значения, че сме длъжни да се сблъскваме с тези разнооб-
разни трудности по позитивна причина.
 Както медиумът Артур Форд казва:

 Колкото по-силни са препятствията във физическото тяло, толкова по-голяма въз-
можност има за душата да изплати кармичните си дългове и да постигне по-бърз духовен
растеж. Препятствията представляват “пътечка наредена от камъни”, ако успешно се
преодоляват, и душата, която е в човешкото тяло бодро посреща и преодолява физичес-
ките препятствия, расте по-бързо от друга, която по земните стандарти, изглежда има
всичко в живота. Наградата не е физическата форма, а духовното развитие, и колкото
повече препятствия се преодолеят във физическия живот, толкова по-рядко ще е необхо-
димо на душата впоследствие да се връща във физическата форма, за да изглади грубите
черти на своя характер.
„Най-добрият начин да се спасиш от чуждите дракони, е да си имаш свой собствен Дракон”